Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Missie en visie

Missie
C.b.s. Groen van Prinsterer is een leergemeenschap waar we proberen, vanuit de christelijke levensvisie en met respect voor andersdenkenden, de kinderen:
 • een veilige en geborgen omgeving te bieden voor hun ontplooiing.
 • kwalitatief goed onderwijs aan te bieden dat rekening houdt met het uniek zijn van een ieder.
 • voor te bereiden om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in een steeds veranderende samenleving.
 • een goede basis mee te geven voor hun toekomst.
Visie op samenleven
Als schoolgemeenschap staan we in een samenleving die wordt gekenmerkt door een grote dynamiek waarin steeds meer het individu centraal komt te staan. Wij vinden het zeer belangrijk om zicht te houden op de ontwikkelingen van het individuele kind. Tévens hechten wij grote waarde aan het “samen-leven” en “samen-werken”. Wij vinden het van groot belang dat er een open contact is met de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen. Externe contacten die verband houden met de ontwikkeling van de kinderen en de leerkrachten zijn van groot belang.

Visie op identiteit
Wij vinden dat we kinderen niet alleen als weerbare maar ook als dienstbare mensen moeten proberen op te voeden. Hierbij gaan we uit van het grondbeginsel dat alle kinderen gelijke rechten hebben en gelijke kansen krijgen. Binnen ons onderwijs leren kinderen op eigen wijze en op hun niveau om te gaan met levensvragen. Dit gebeurt tijdens de bijbellessen maar ook bij het dagelijks bezig-zijn. We hopen dat kinderen zich zo bewust worden dat in onze maatschappij niet iedereen hetzelfde leeft of denkt, dat zij respect voor andere opvattingen en belevingen ontwikkelen. 

Het gaat hierbij om de volgende uitgangspunten:
 • het uitdragen en voorleven van het evangelie (geloofsopvoeding)
 • gelijkwaardigheid en uniciteit van ieder mens (respect)
 • de zorg voor het geschapene (rentmeesterschap)
 • de gemeenschapszin (solidariteit)
 • het geloof in de toekomst (perspectief en hoop)
 • de relatieve vrijheid van de mens (vrijheid in verantwoordelijkheid)
 • omzien naar elkaar
Visie op onderwijs
Als school zijn we gebonden aan de wettelijke eisen die aan het basisonderwijs worden gesteld. Zo heeft de overheid kerndoelen vastgesteld, die aangeven wat de school aan leerinhouden moet aanbieden. Het onderwijs moet kinderen begeleiden op hun weg in de maatschappij en is belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. Uitgangspunt voor onze school is dat de doorlopende ontwikkeling van het kind voorop staat. We proberen de kinderen zoveel mogelijk "onderwijs op maat" te geven. Wederzijds vertrouwen is daarbij een basisvoorwaarde. Een dergelijk vertrouwen kan alleen tot stand komen als leerkrachten serieus rekening houden met het uniek zijn van ieder kind. De kinderen ontdekken de wereld vanuit een situatie van veiligheid en geborgenheid. Kennisoverdracht, didactische werkvormen, leeractiviteiten en interventies staan in het teken van de vorming van de kinderen. Het onderwijs is ook gericht op sociaal-emotionele vorming. We proberen in een sfeer van acceptatie en saamhorigheid met elkaar te werken. We gaan uit van het principe van gelijkwaardigheid. Het helder formuleren van gedragsregels en het naleven daarvan door leerkrachten en leerlingen vinden wij vanzelfsprekend. Een goede samenwerking tussen leerkrachten is een toegevoegde waarde, zowel op het gebied van kennisoverdracht als op sociaal-emotioneel terrein. 

Visie op opvoeding
Kinderen zijn bij hun opvoeding aangewezen op een goede begeleiding van de ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten. Ouders leggen daarbij het fundament, de school bouwt hierop voort. Onze school wil de kinderen begeleiden op hun weg naar volwassenheid en daarbij vinden we belangrijk dat kinderen:
 • zich veilig voelen
 • leren om positief in het leven te staan
 • een bepaalde mate van zelfstandigheid verwerven om op eigen benen te staan.
 • sociale vaardigheden ontwikkelen
 • leren samen te werken met anderen
 • leren omgaan met emoties
 • leren eigen keuzes te maken
 • leren verantwoording te dragen voor die keuzes
 • leren kritisch tegen de maatschappij aan te kijken
 • respect hebben voor natuur en milieu
 • leren goed om te gaan met conflicten
Visie op kwaliteit
Onze school heeft als doel het geven van goed onderwijs. Omstandigheden zijn zeer bepalend voor het leerproces. Rekening houdend met deze (wisselende) omstandigheden proberen we de gestelde doelen te bereiken. Onder “kwaliteit” verstaan wij: de mate waarin wij als school onze doelstellingen bereiken. Het onderwijsleerproces wordt regelmatig geëvalueerd en, indien nodig, geactualiseerd. In gezamenlijke verantwoordelijkheid met de leerkrachten ziet de directeur, vanuit zijn eindverantwoordelijkheid, toe op de kwaliteit van het onderwijs.

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo