Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Onze kernwaarden

Hieronder staan onze kernwaarden. Ze zijn herkenbaar en voelbaar in onze school voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Aandacht
Aandacht is een belangrijke kernwaarde van onze school. Alles wat aandacht krijgt, groeit; dat ervaren we als team en zien we ook bij de leerlingen.
We werken samen met oprechte belangstelling voor elkaar.
We zien elkaar en luisteren naar elkaar, dat gaat verder dan kijken en horen.
Vanuit betrokkenheid willen we komen tot een goede relatie tussen leerlingen en leerkrachten, leerlingen onderling, tussen leerkrachten en ouders en tussen leerkrachten onderling; zonder relatie geen prestatie.
We leren van elkaar en houden elkaar, zo nodig, een spiegel voor.
Dat kinderen met plezier naar school gaan, is een belangrijk punt van aandacht op
“de Groen”; een school waar iedereen zich welkom voelt!

Veiligheid
Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen.
Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen.
Voor leerlingen is de school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving.
Leerlingen krijgen de ruimte om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen.
Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.

Vertrouwen
We vinden het fijn dat ouders hun kinderen aan onze zorg toevertrouwen.
Het is van groot belang om als ouders en school in wederzijds vertrouwen samen te werken aan de ontwikkeling van de kinderen; dit is een basisvoorwaarde voor samenwerking.
Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen, groeit het zelfvertrouwen.
Ook als collega’s hebben we vertrouwen in elkaar; dit wordt ervaren in de goede, gelijkwaardige samenwerking.

Eigenheid
Veiligheid, vertrouwen en aandacht zijn voorwaarden voor het ontwikkelen van eigenheid. Als je je op je gemak, vertrouwd en gewaardeerd voelt, durf je jezelf te zijn.
Op onze school mag ieder kind zichzelf zijn en zich in eigen tempo ontwikkelen, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. We werken vanuit gelijkwaardigheid; ieder kind krijgt gelijke kansen. We sluiten de lesstof zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van de kinderen.
Binnen ons team brengt ieder van ons eigen kwaliteiten mee, die ons samen tot een sterk team maken, waarin we elkaar waarderen, aanvullen en ondersteunen.
Het contact met ouders is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Samen werken we eraan om uw kind(eren) voldoende veiligheid, vertrouwen en aandacht te geven, om zo zijn/haar eigenheid te ontwikkelen.

Identiteit
De kernwaarden van onze school (aandacht, veiligheid, vertrouwen en eigenheid) zijn zichtbaar in het totaalbeeld van onze school: onze identiteit.
Onze school is een Christelijke basisschool. Dit houdt in, dat wij een school zijn waarin waarden en normen, ontleend aan de bijbel, belangrijk zijn; de bijbel is de inspiratiebron.
Solidariteit en verantwoordelijkheid, respect voor de ander en voor de omgeving en geloof in de toekomst zijn waarden die we hieraan ontlenen.
Bij aanmelding van kinderen wordt er aan ouders gevraagd om onze Christelijke identiteit te respecteren.

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo