Home   |   Links   |   Inloggen medewerkers


testfoto

Verlofaanvraag

Er bestaat een landelijke leerplichtwet, waarin is vastgelegd, dat kinderen onderwijs moeten volgen. In 1994 is de wet bijgesteld en zijn onder meer de regels, die te maken hebben met verlof buiten de schoolvakanties, aangescherpt.

Alleen voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan de directeur van de school extra verlof verlenen. U dient uw verlofaanvraag minimaal vier weken van te voren bij de directie in te dienen. Gaat het om een verlofaanvraag van tien dagen of minder dan beslist de directeur hierover, in andere gevallen wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente erbij betrokken.

Indien u het niet met de beslissing eens bent, kunt u hiertegen bezwaar en beroep aantekenen. Indien een leerling met verlof gaat zonder dat daarvoor toestemming is verleend, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim dient de directeur door te geven aan de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd schoolverzuim willen wij zoveel mogelijk tegengaan.

Hier kunt u een formulier voor verlofaanvraag downloaden, digitaal invullen en printen. Na ondertekening kunt u dit formulier vervolgens op school inleveren.

 

 

facebooklogocbs Groen van Prinsterer
Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
info@cbsgroen.nl
Telefoon: 0543 - 472256


accentlogo